Leki 75+

Oficjalna strona rządowego projektu zapewniającego bezpłatny dostęp do leków dla osób powyżej 75. roku życia

Na czym polega projekt leki 75+?

Projekt Leki 75+ w 2019 r.

 • 2,4 mln seniorów, którzy skorzystali z bezpłatnych leków
 • 733,4 mln zł zaplanowane na realizację projektu
 • 715,2 mln zł wydatkowane na realizację projektu
 • 67 mln wydanych opakowań bezpłatnych leków dla seniorów
 • 22 mln zrealizowanych recept z kodem uprawniającym „S”
 • 2008 pozycji na liście leków 75 plus (tzw. listopadowe obwieszczenie refundacyjne)

Jak otrzymać bezpłatne leki?

Podstawy do otrzymania bezpłatnego leku:

 • wiek – WSZYSCY pacjenci, którzy w dniu wystawiania recepty na leki
  ukończyli 75. rok życia, weryfikowany przez numer PESEL (u osób, które nie mają numeru PESEL, będzie to data urodzenia)
 • recepta – litera S wpisana w polu „kod uprawnień dodatkowych”
 • wykaz – potrzebny lek musi znajdować się w wykazie bezpłatnych leków (zakładka D obwieszczenia refundacyjnego)
 • wskazanie objęte refundacją – leki refundowane są pacjentom, którzy mają określone schorzenia (zakładka A1 obwieszczenia refundacyjnego)
 • receptę wystawia:
  • lekarz udzielający świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej,
  • pielęgniarka udzielająca świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej uprawniona do wystawiania recept,
  • lekarz dowolnej specjalności, który posiada prawo wykonywania zawodu, ale zaprzestał jego wykonywania (recepty dla siebie albo dla małżonka, osoby pozostającej we wspólnym pożyciu oraz krewnych lub powinowatych w linii prostej, a w lini bocznej, do stopnia pokrewieństwa między dziećmi rodzeństwa);

Leki są przepisywane na receptach w postaci papierowej lub elektronicznej zgodnych ze wzorem recept zawartym w aktualnym Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie recept. Wystarczy, że wystawiający receptę wpisze w polu „kod uprawnień dodatkowych” literę S.

Jakie leki są bezpłatne?

Wykaz obejmuje leki, które na podstawie obowiązującego obwieszczenia refundacyjnego są wydawane pacjentom za odpłatnością ryczałtową, 50% lub 30%.

W wykazie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych obowiązującym od 1 stycznia 2021 r. lista bezpłatnych leków dla seniorów zawiera 2056 pozycji obejmujących 154 substancje czynne w 63 grupach limitowych

Wykaz bezpłatnych leków dla seniorów jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia i w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia. Stanowi on część D obwieszczenia refundacyjnego. Natomiast w części A1 obwieszczenia refundacyjnego znajduje się informacja o wskazaniach objętych refundacją.

Kto może wystawić receptę?

Lekarz udzielający świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umowy o
udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki
zdrowotnej

Pielęgniarka udzielająca świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej uprawniona do wystawiania recept

Lekarz dowolnej specjalności (który posiada prawo wykonywania zawodu, ale zaprzestał jego wykonywania) – recepty dla siebie albo dla małżonka, osoby pozostającej we wspólnym pożyciu oraz krewnych lub powinowatych w linii prostej, a w lini bocznej, do stopnia pokrewieństwa między dziećmi rodzeństwa

Wydatki pacjentów 75+ na leki refundowane

 • 860 mln zł w 2015 r.
 • 765 mln zł w 2016 r. (wydatki zmniejszyły się o 95 mln zł)
 • 485 mln zł w 2017 r. (wydatki zmniejszyły się o 375 mln zł)
 • 360 mln zł w 2018 r. (wydatki zmniejszyły się o 500 mln zł)

Finansowanie projektu

Środki na finansowanie projektu pochodzą z budżetu państwa. Koszty w części gwarantującej bezpłatny dostęp dla pacjenta pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia z ogólnej puli przeznaczonej na refundację.

Limit dziesięcioletni (2015-2025) wydatków przeznaczonych na realizację
programu „Leki 75+” wynosi 8,3 mld zł.

Kwoty zaplanowane na finansowanie programu w kolejnych latach:

2017 r. 564,0 mln zł
40.3%
2018 r. 693,3 mln zł
46%
2019 r. 733,4 mln zł
52.4%
2020 r. 836 mln zł
59.7%
2021 r. 953,1 mln zł
68.1%
2022 r. 1 010,3 mln zł
72.2%
2023 r. 1 070,9 mln zł
76.5%
2024 r. 1 135,1 mln zł
81.1%
2025 r. 1 203,2 mln zł
85.9%

Najczęściej zadawane pytania

Co zrobić, jeżeli leki, które mogą być przepisane bezpłatnie, zalecił lekarz specjalista?

Jeżeli lekarz specjalista uważa, że pacjent powinien być leczony lekami, które mogą być przepisane pacjentowi bezpłatnie przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, to przekazuje lekarzowi POZ pisemną informację na temat zdiagnozowanej choroby i zalecanego leczenia. Lekarz POZ może na podstawie przekazanej informacji przepisać leki bezpłatnie. Lekarz specjalista ma w dalszym ciągu możliwość przepisania leków refundowanych na zasadach ogólnych.

Kto może wystawiać recepty na bezpłatne leki 75+?
 • Lekarz udzielający świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej;
 • Pielęgniarka udzielająca świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej uprawniona do wystawiania recept;
 • Lekarz dowolnej specjalności, który posiada prawo wykonywania zawodu, ale zaprzestał jego wykonywania (recepty dla siebie albo dla małżonka, osoby pozostającej we wspólnym pożyciu oraz krewnych lub powinowatych w linii prostej, a w linii bocznej, do stopnia pokrewieństwa między dziećmi rodzeństwa)
Jakie leki przysługują bezpłatnie pacjentom 75+?

Lista bezpłatnych leków stanowi część D obwieszczenia refundacyjnego.

Objęte bezpłatnym dostępem są leki stosowane w leczeniu chorób wieku podeszłego.

Seniorzy po 75 roku życia mają dostęp do bezpłatnych leków od 1 września 2016 r. Od tego czasu następuje systematyczne rozszerzanie listy Leki 75+:

 • Rok 2016
  • Od 1 września 2016 r. pacjenci 75+ mają dostęp do bezpłatnych leków stosowanych w leczeniu nadciśnienia tętniczego, choroby niedokrwiennej serca, choroby zakrzepowo-zatorowej, astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, cukrzycy, depresji i chorób otępiennych.
 • Rok 2017
  • Od stycznia 2017 r. pacjenci 75+ mają dostęp do bezpłatnych wszystkich preparatów insulin ludzkich i analogów insulinowych znajdujących się w wykazie leków refundowanych. Ponadto do wykazu dodano nowoczesne leki do stosowania w leczeniu pacjentów z objawami idiopatycznej choroby Parkinsona oraz pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc.
  • Od 1 marca 2017 r. pacjenci 75+ mają dostęp do bezpłatnych wszystkich leków refundowanych stosowanych w jaskrze, podstawowych leków stosowanych u chorych z chorobą Parkinsona oraz nowoczesnego leku stosowanego w hipercholesterolemii, która utrzymuje się pomimo leczenia podstawowego.
  • Od 1 maja 2017 r. do wykazu bezpłatnych leków dla seniorów wpisano leki stosowane w chorobie niedokrwiennej serca i nadciśnieniu tętniczym. Skutkiem tego pacjenci 75+ mają rozszerzony dostęp do bezpłatnych leków ze wszystkich pięciu grup leków z wykazu leków refundowanych stosowanych w chorobie niedokrwiennej serca i nadciśnieniu tętniczym.
  • Od 1 listopada 2017 r. wykaz bezpłatnych leków dla seniorów został powiększony o leki stosowane w przeroście gruczołu krokowego.
 • Rok 2018
  • Od marca 2018 r. do wykazu dodano leki przeciwcukrzycowe oraz leki przeciwzakrzepowe.
  • Od maja 2018 r. do wykazu dodano następujące leki z wykazu leków refundowanych: antybiotyki aminoglikozydowe do stosowania pozajelitowego i do oczu, leki przeciwzapalne działające na jelita, leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące, leki stosowane w chorobach zapalnych stawów, leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego, opioidowe leki przeciwbólowe, leki działające na układ nerwowy, leki w leczeniu astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, leki przeciwzakrzepowe, hormony tarczycy i hormony trzustki.
Jak wygląda prawidłowo wystawiona recepta na bezpłatne leki 75+?

Osoba wystawiająca receptę dla seniora w polu „kod uprawnień dodatkowych” umieszcza symbol „S”. Farmaceuta nie ma prawa wpisania ani poprawiania tego kodu na recepcie. Odpłatność za leki jest oznaczana w taki sam sposób, jakby lek był przepisany na zasadach ogólnych (czyli takich jak dla pacjentów poniżej 75 r.ż. np. 50%,30%, ryczałt). W przypadku wpisania w tej rubryce wartości 100% pacjent otrzyma leki pełnopłatnie. Farmaceuta sprawdza, które z przepisanych leków przysługują pacjentowi bezpłatnie, a następnie wydaje te leki pacjentowi.

Komu przysługują bezpłatne leki 75+?

Bezpłatnie leki przysługują wszystkim seniorom 75+ ze schorzeniem mieszczącym się w zakresie wskazań objętych refundacją, uprawnionym do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanym ze środków publicznych. Wiek weryfikowany jest na podstawie numeru PESEL lub daty urodzenia (w przypadku osób bez numeru PESEL). Bezpłatne leki przysługują od dnia 75 urodzin pacjenta.

Czy na recepcie prócz bezpłatnych leków mogą być przepisane inne leki?

Tak, na jednej recepcie mogą być przepisane leki bezpłatne, leki refundowane na zasadach ogólnych, leki przysługujące na podstawie innych uprawnień dodatkowych, jak również leki za pełną odpłatnością. Wyjątkiem są leki zawierające środki odurzające lub substancje psychotropowe oraz leki recepturowe.

Kontakt

Ministerstwo Zdrowia
ul. Miodowa 15,
00-952 Warszawa

Telefon: (22) 250 01 46

E-mail: kancelaria@mz.gov.pl

Strona Projekt 75+ zarządzana jest przez Ministerstwo Zdrowia. Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016.

Start typing and press Enter to search

MENU