Leki 75+

Oficjalna strona rządowego projektu zapewniającego bezpłatny dostęp do leków dla osób powyżej 75. roku życia

Na czym polega projekt leki 75+?

Projekt Leki 75+ w 2020 r.

 • 2,4 mln seniorów, którzy skorzystali z bezpłatnych leków
 • 836 mln zł zaplanowane na realizację projektu
 • 754,8 mln zł wydatkowane na realizację projektu
 • 69 mln wydanych opakowań bezpłatnych leków dla seniorów
 • 36,6 mln zrealizowanych recept z kodem uprawniającym „S”
 • 2051 pozycji na liście leków 75 plus (tzw. listopadowe obwieszczenie refundacyjne)

Jak otrzymać bezpłatne leki?

Podstawy do otrzymania bezpłatnego leku:

 • wiek –  pacjenci, którzy w dniu wystawiania recepty na leki
  ukończyli 75. rok życia, weryfikowany przez numer PESEL (u osób, które nie mają numeru PESEL, będzie to data urodzenia)
 • recepta – litera S wpisana w polu „kod uprawnień dodatkowych”
 • wykaz – potrzebny lek musi znajdować się w wykazie bezpłatnych leków (zakładka D obwieszczenia refundacyjnego)
 • wskazanie objęte refundacją – leki refundowane są pacjentom, którzy mają określone schorzenia (zakładka A1 obwieszczenia refundacyjnego)
 • receptę wystawia:
  • lekarz lub pielęgniarka udzielający świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej,
  • lekarz lub pielęgniarka udzielający świadczeń opieki zdrowotnej:
   a) w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej lub
   b) z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w ramach umowy, o której mowa w art. 159a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
  • lekarz udzielający świadczeń opieki zdrowotnej:
   a) w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu leczenia szpitalnego lub
   b) z zakresu leczenia szpitalnego w ramach umowy, o której mowa w art. 159a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
   – w związku z zakończeniem leczenia szpitalnego.
  • lekarz dowolnej specjalności, który posiada prawo wykonywania zawodu, ale zaprzestał jego wykonywania (recepty dla siebie albo dla małżonka, osoby pozostającej we wspólnym pożyciu oraz krewnych lub powinowatych w linii prostej, a w linii bocznej, do stopnia pokrewieństwa między dziećmi rodzeństwa)
 • weryfikacja przepisanych i stosowanych leków:
  obowiązek weryfikacji przed wystawieniem tzw. recepty 75+ przez lekarza lub pielęgniarkę uprawnionych do wypisana na recepcie bezpłatnych leków dla pacjenta, który ukończył 75. rok życia, jakie produkty są  zalecane danemu pacjentowi i jakie są przez niego stosowane, co ma znaczenie m.in. dla bezpieczeństwa i skuteczności leczenia pacjentów w postaci dostępu do:

  • informacji o lekach, środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobach medycznych przepisanych na recepcie w postaci elektronicznej pacjentowi, który ukończył 75 rok życia,
  • informacji o realizacji recepty (w postaci elektronicznej i papierowej), na której przepisano ww. produkty.
   Ww. informacje będą udostępniane pracownikom medycznym (lekarzom POZ, a za zgodą pacjenta – również specjalistom) w celu ich weryfikacji poprzez funkcjonalność P1 Systemu e-Zdrowie dla recept 75+.

Leki są przepisywane na receptach w postaci papierowej lub elektronicznej zgodnych ze wzorem recept zawartym w aktualnym Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie recept. Wystarczy, że wystawiający receptę wpisze w polu „kod uprawnień dodatkowych” literę S.

Jakie leki są bezpłatne?

Wykaz obejmuje leki, które na podstawie obowiązującego obwieszczenia refundacyjnego są wydawane pacjentom za odpłatnością ryczałtową, 50% lub 30%.

W wykazie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych obowiązującym od 1 lipca 2021 r. lista bezpłatnych leków dla seniorów zawiera 2184 pozycji obejmujących 179 substancji czynnych w 85 grupach limitowych

Wykaz bezpłatnych leków dla seniorów jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia i w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia. Stanowi on część D obwieszczenia refundacyjnego. Natomiast w części A1 obwieszczenia refundacyjnego znajduje się informacja o wskazaniach objętych refundacją.

Wydatki pacjentów 75+ na leki refundowane

 • 860 mln zł w 2015 r.
 • 765 mln zł w 2016 r. (wydatki zmniejszyły się o 95 mln zł)
 • 485 mln zł w 2017 r. (wydatki zmniejszyły się o 375 mln zł)
 • 360 mln zł w 2018 r. (wydatki zmniejszyły się o 500 mln zł)

Finansowanie projektu

Środki na finansowanie projektu pochodzą z budżetu państwa. Minister Zdrowia przekazuje dotację Prezesowi Narodowego Funduszu Zdrowia. Minister Zdrowia pokrywa koszty poniesione przez Narodowy Fundusz Zdrowia w części gwarantującej bezpłatny dostęp dla pacjenta.

Limit dziesięcioletni (2015-2025) wydatków przeznaczonych na realizację
programu „Leki 75+” wynosi 8,3 mld zł.

Kwoty zaplanowane na finansowanie programu w kolejnych latach:

2017 r. 564,0 mln zł
40.3%
2018 r. 693,3 mln zł
46%
2019 r. 733,4 mln zł
52.4%
2020 r. 836 mln zł
59.7%
2021 r. 953,1 mln zł
68.1%
2022 r. 1 010,3 mln zł
72.2%
2023 r. 1 070,9 mln zł
76.5%
2024 r. 1 135,1 mln zł
81.1%
2025 r. 1 203,2 mln zł
85.9%

Najczęściej zadawane pytania

Kto może wystawiać recepty na bezpłatne leki 75+?
 • Lekarz lub pielęgniarka udzielający świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej;
 • Lekarz dowolnej specjalności, który posiada prawo wykonywania zawodu, ale zaprzestał jego wykonywania (recepty dla siebie albo dla małżonka, osoby pozostającej we wspólnym pożyciu oraz krewnych lub powinowatych w linii prostej, a w linii bocznej, do stopnia pokrewieństwa między dziećmi rodzeństwa);
 • Lekarz lub pielęgniarka udzielający świadczeń opieki zdrowotnej:
  a) w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej lub
  b) z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w ramach umowy, o której mowa w art. 159a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 • Lekarz udzielający świadczeń opieki zdrowotnej:
  a) w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu leczenia szpitalnego lub
  b) z zakresu leczenia szpitalnego w ramach umowy, o której mowa w art. 159a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
  – w związku z zakończeniem leczenia szpitalnego.
Komu przysługują bezpłatne leki 75+?

Bezpłatnie leki przysługują wszystkim seniorom 75+ ze schorzeniem mieszczącym się w zakresie wskazań objętych refundacją, uprawnionym do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanym ze środków publicznych. Wiek weryfikowany jest na podstawie numeru PESEL lub daty urodzenia (w przypadku osób bez numeru PESEL). Bezpłatne leki przysługują od dnia 75 urodzin pacjenta.

Jakie leki przysługują bezpłatnie pacjentom 75+?

Lista bezpłatnych leków stanowi część D obwieszczenia refundacyjnego.

Objęte bezpłatnym dostępem są leki stosowane w leczeniu chorób wieku podeszłego.

Seniorzy po 75 roku życia mają dostęp do bezpłatnych leków od 1 września 2016 r. Od tego czasu następuje systematyczne rozszerzanie listy Leki 75+:

 • Rok 2016
  • Od 1 września 2016 r. pacjenci 75+ mają dostęp do bezpłatnych leków stosowanych w leczeniu nadciśnienia tętniczego, choroby niedokrwiennej serca, choroby zakrzepowo-zatorowej, astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, cukrzycy, depresji i chorób otępiennych.
 • Rok 2017
  • Od stycznia 2017 r. pacjenci 75+ mają dostęp do bezpłatnych wszystkich preparatów insulin ludzkich i analogów insulinowych znajdujących się w wykazie leków refundowanych. Ponadto do wykazu dodano nowoczesne leki do stosowania w leczeniu pacjentów z objawami idiopatycznej choroby Parkinsona oraz pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc.
  • Od 1 marca 2017 r. pacjenci 75+ mają dostęp do bezpłatnych wszystkich leków refundowanych stosowanych w jaskrze, podstawowych leków stosowanych u chorych z chorobą Parkinsona oraz nowoczesnego leku stosowanego w hipercholesterolemii, która utrzymuje się pomimo leczenia podstawowego.
  • Od 1 maja 2017 r. do wykazu bezpłatnych leków dla seniorów wpisano leki stosowane w chorobie niedokrwiennej serca i nadciśnieniu tętniczym. Skutkiem tego pacjenci 75+ mają rozszerzony dostęp do bezpłatnych leków ze wszystkich pięciu grup leków z wykazu leków refundowanych stosowanych w chorobie niedokrwiennej serca i nadciśnieniu tętniczym.
  • Od 1 listopada 2017 r. wykaz bezpłatnych leków dla seniorów został powiększony o leki stosowane w przeroście gruczołu krokowego.
 • Rok 2018
  • Od marca 2018 r. do wykazu dodano leki przeciwcukrzycowe oraz leki przeciwzakrzepowe.
  • Od maja 2018 r. do wykazu dodano następujące leki z wykazu leków refundowanych: antybiotyki aminoglikozydowe do stosowania pozajelitowego i do oczu, leki przeciwzapalne działające na jelita, leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące, leki stosowane w chorobach zapalnych stawów, leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego, opioidowe leki przeciwbólowe, leki działające na układ nerwowy, leki w leczeniu astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, leki przeciwzakrzepowe, hormony tarczycy i hormony trzustki.
 • Rok 2020
  • Od września 2020 r. do wykazu dodano szczepionkę przeciw grypie.
 • Rok 2021
  • Od marca 2021 r. wykaz rozszerzono o leki stosowane w obrzękach i nadciśnieniu tętniczym, leki do profilaktyki i leczenie stanów niedoboru potasu, leki stosowane w niedokrwistości, leki przeciwarytmiczne, leki przeciwbiegunkowe, leki stosowane w zakażeniach dróg moczowych, leki przeciwpadaczkowe, leki do użytku zewnętrznego stosowane w dermatozach takich jak np. łuszczyca, atopowe zapalenie skóry czy kontaktowe zapalenie skóry, leki stosowane w dławicy piersiowej, leki stosowane w zapobieganiu i leczenie krwotoków, leki w niewydolności kory nadnerczy w chorobie Addisona i leczenie zespołu nadnerczowo-płciowego z utratą soli, leki stosowane w miastenii, leki przeciwgrzybicze, leki stosowane w chorobach kości oraz leki stosowane w nietrzymaniu moczu.

Jak wygląda prawidłowo wystawiona recepta na bezpłatne leki 75+?

Osoba wystawiająca receptę dla seniora w polu „kod uprawnień dodatkowych” umieszcza symbol „S”. Farmaceuta nie ma prawa wpisania ani poprawiania tego kodu na recepcie. Odpłatność za leki jest oznaczana w taki sam sposób, jakby lek był przepisany na zasadach ogólnych (czyli takich jak dla pacjentów poniżej 75 r.ż. np. 50%,30%, ryczałt). W przypadku wpisania w tej rubryce wartości 100% pacjent otrzyma leki pełnopłatnie. Farmaceuta sprawdza, które z przepisanych leków przysługują pacjentowi bezpłatnie, a następnie wydaje te leki pacjentowi.

Czy na recepcie prócz bezpłatnych leków mogą być przepisane inne leki?

Tak, na jednej recepcie mogą być przepisane leki bezpłatne, leki refundowane na zasadach ogólnych, leki przysługujące na podstawie innych uprawnień dodatkowych, jak również leki za pełną odpłatnością. Wyjątkiem są leki zawierające środki odurzające lub substancje psychotropowe oraz leki recepturowe.

Kontakt

Ministerstwo Zdrowia
ul. Miodowa 15,
00-952 Warszawa

Telefon: (22) 250 01 46

E-mail: kancelaria@mz.gov.pl

Strona Projekt 75+ zarządzana jest przez Ministerstwo Zdrowia. Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016.

Start typing and press Enter to search

MENU