Leki 75+

Oficjalna strona rządowego projektu zapewniającego bezpłatny dostęp do leków dla osób powyżej 75. roku życia

Na czym polega projekt leki 75+?

Projekt Leki 75+ w 2020 r.

 • 2,4 mln seniorów, którzy skorzystali z bezpłatnych leków
 • 836 mln zł zaplanowane na realizację projektu
 • 754,8 mln zł wydatkowane na realizację projektu
 • 69 mln wydanych opakowań bezpłatnych leków dla seniorów
 • 36,6 mln zrealizowanych recept z kodem uprawniającym „S”
 • 2051 pozycji na liście leków 75 plus (tzw. listopadowe obwieszczenie refundacyjne)

Jak otrzymać bezpłatne leki?

Podstawy do otrzymania bezpłatnego leku:

 • wiek –  pacjenci, którzy w dniu wystawiania recepty na leki
  ukończyli 75. rok życia, weryfikowany przez numer PESEL (u osób, które nie mają numeru PESEL, będzie to data urodzenia)
 • recepta – litera S wpisana w polu „kod uprawnień dodatkowych”
 • wykaz – potrzebny lek musi znajdować się w wykazie bezpłatnych leków (zakładka D obwieszczenia refundacyjnego)
 • wskazanie objęte refundacją – leki refundowane są pacjentom, którzy mają określone schorzenia (zakładka A1 obwieszczenia refundacyjnego)
 • receptę wystawia:
  • lekarz lub pielęgniarka udzielający świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej,
  • lekarz lub pielęgniarka udzielający świadczeń opieki zdrowotnej:
   a) w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej lub
   b) z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w ramach umowy, o której mowa w art. 159a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
  • lekarz udzielający świadczeń opieki zdrowotnej:
   a) w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu leczenia szpitalnego lub
   b) z zakresu leczenia szpitalnego w ramach umowy, o której mowa w art. 159a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
   – w związku z zakończeniem leczenia szpitalnego.
  • lekarz dowolnej specjalności, który posiada prawo wykonywania zawodu, ale zaprzestał jego wykonywania (recepty dla siebie albo dla małżonka, osoby pozostającej we wspólnym pożyciu oraz krewnych lub powinowatych w linii prostej, a w linii bocznej, do stopnia pokrewieństwa między dziećmi rodzeństwa)
 • weryfikacja przepisanych i stosowanych leków:
  obowiązek weryfikacji przed wystawieniem tzw. recepty 75+ przez lekarza lub pielęgniarkę uprawnionych do wypisana na recepcie bezpłatnych leków dla pacjenta, który ukończył 75. rok życia, jakie produkty są  zalecane danemu pacjentowi i jakie są przez niego stosowane, co ma znaczenie m.in. dla bezpieczeństwa i skuteczności leczenia pacjentów w postaci dostępu do:

  • informacji o lekach, środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobach medycznych przepisanych na recepcie w postaci elektronicznej pacjentowi, który ukończył 75 rok życia,
  • informacji o realizacji recepty (w postaci elektronicznej i papierowej), na której przepisano ww. produkty.
   Ww. informacje będą udostępniane pracownikom medycznym (lekarzom POZ, a za zgodą pacjenta – również specjalistom) w celu ich weryfikacji poprzez funkcjonalność P1 Systemu e-Zdrowie dla recept 75+.

Leki są przepisywane na receptach w postaci papierowej lub elektronicznej zgodnych ze wzorem recept zawartym w aktualnym Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie recept. Wystarczy, że wystawiający receptę wpisze w polu „kod uprawnień dodatkowych” literę S.

Jakie leki są bezpłatne?

Wykaz obejmuje leki, które na podstawie obowiązującego obwieszczenia refundacyjnego są wydawane pacjentom za odpłatnością ryczałtową, 50% lub 30%.

W wykazie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych obowiązującym od 1 listopada 2021 r. lista bezpłatnych leków dla seniorów zawiera 2202 pozycji obejmujących 179 substancji czynnych w 85 grupach limitowych.

Wykaz bezpłatnych leków dla seniorów jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia i w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia. Stanowi on część D obwieszczenia refundacyjnego. Natomiast w części A1 obwieszczenia refundacyjnego znajduje się informacja o wskazaniach objętych refundacją.

Wydatki pacjentów 75+ na leki refundowane

 • 860 mln zł w 2015 r.
 • 765 mln zł w 2016 r. (wydatki zmniejszyły się o 95 mln zł)
 • 485 mln zł w 2017 r. (wydatki zmniejszyły się o 375 mln zł)
 • 360 mln zł w 2018 r. (wydatki zmniejszyły się o 500 mln zł)

Finansowanie projektu

Środki na finansowanie projektu pochodzą z budżetu państwa. Minister Zdrowia przekazuje dotację Prezesowi Narodowego Funduszu Zdrowia. Minister Zdrowia pokrywa koszty poniesione przez Narodowy Fundusz Zdrowia w części gwarantującej bezpłatny dostęp dla pacjenta.

Limit dziesięcioletni (2015-2025) wydatków przeznaczonych na realizację
programu „Leki 75+” wynosi 8,3 mld zł.

Kwoty zaplanowane na finansowanie programu w kolejnych latach:

2017 r. 564,0 mln zł
40.3%
2018 r. 693,3 mln zł
46%
2019 r. 733,4 mln zł
52.4%
2020 r. 836 mln zł
59.7%
2021 r. 953,1 mln zł
68.1%
2022 r. 1 010,3 mln zł
72.2%
2023 r. 1 070,9 mln zł
76.5%
2024 r. 1 135,1 mln zł
81.1%

Start typing and press Enter to search

MENU